Spring naar inhoud
  • Omtrek Noorderkwartier

    Luchtfoto van de Eekwal

Zuidwestelijk Kwadrant

In het zuidwestelijke gedeelte van de historische binnenstad - grofweg het gebied rond de Peperbus en de Eekwal - wil de gemeente de komende jaren een aantal verbeteringen aanbrengen. Om dat goed aan te pakken, beginnen we met het opstellen van een gebiedsvisie.

In voorbereiding

Gebiedsvisie Zuidwestelijk kwadrant

Zoals benoemd in het Ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’ is de binnenstad verdeeld in focusgebieden waaronder het Zuidwestelijk kwadrant. Het opstellen van de gebiedsvisie begon eind 2022. Dit omvatte het samenstellen van een klankbordgroep en het bespreken van ambities en doelen voor het Zuidwestelijk kwadrant. Daarnaast leverde een inloopavond aanvullende wensen en ideeën op, zodat we met een breed en goed beeld aan de slag zijn gegaan in samenwerking met adviesbureau BplusB.

Om te komen tot een concept eindversie is een aantal keren met de klankbordgroep overlegd. Daarnaast zijn de ideeën besproken met de bewoners van de Eekwal.

Het vervolgtraject om de gebiedsvisie vast te stellen vindt naar verwachting plaats eind eind 2023. 

Na vaststelling door het college van B&W, wordt de gebiedsvisie besproken met een ieder op een inloopavond. Met de reacties wordt de gebiedsvisie verfijnd en vertaald naar concrete ontwerpen voor de inrichting van de verschillende gebieden van het ZW kwadrant. Op dit moment worden de ambities van het Ontwikkelprogramma en het thema Mobiliteit met toekomstig parkeren  op gemeentelijk niveau met elkaar verbonden in de parkeerstrategie. De uitkomsten daarvan worden ook toegepast in de verdere uitwerking van het Zuidwestelijk kwadrant.

Participatie

In november 2022 is gestart met een klankbordgroep welke is samengesteld uit diverse bewoners en ondernemers van de diverse straten. De brede participatie is begin januari gestart met een inloopbijeenkomst om de hoofdzaken van het Ontwikkelprogramma en de Uitvoeringsagenda Stadshart van Morgen toe te lichten.

De inloopavond voor het Zuidwestelijk kwadrant was georganiseerd om de bewoners en ondernemers te laten aangeven wat zij belangrijk vinden. De resultaten van de inloopavond zijn weergegeven in het diagram.

Taartdiagram uitkomsten informatieavond

Na de inloopavond hebben er verschillende klankbordgroepbijeenkomsten plaatgevonden. De eerste bijeenkomst vond plaats op 23 november 2022, gevolgd door de bijeenkomsten op 8 februari, 8 maart en 5 juni. Tussen deze data vond er op 29 maart 2023 een speciale bijeenkomst plaats voor bewoners van de Eekwal.

Per deelgebied wordt vervolgens een nieuwe participatieronde georganiseerd. Elke bewoner en ondernemer kan deelnemen en meedenken waarbij we inzoomen op de daadwerkelijke herinrichting en de aanpassingen voor het gebruik (zoals groene inrichting straten, bereikbaarheid woning, parkeermogelijkheden, afval en bezorgingstijden).

Visie Zwolle

Eind september 2021 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Een Omgevingsvisie is een toekomstbeeld dat laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien.

Bekijk de omgevingsvisie op: Omgevingsvisie | Gemeente Zwolle.

Er is in 2021 daarnaast een traject geweest waarbij zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en partners gevraagd zijn naar hun ideeën voor een sterk stukje Zwolle. Deze ideeën vormden ook een belangrijke basis voor het nieuwe ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’, dat is vastgesteld in mei 2022.

Bekijk het ontwikkelprogramma op: Ontwikkelprogramma Stadshart | Gemeente Zwolle

De gemeenteraad heeft op 13 februari 2023 de Uitvoeringsagenda vastgesteld. Dat betekent een investering in nieuwe en lopende plannen en ontwikkelingen in de binnenstad.
De Uitvoeringsagenda 2022-2027 is de uitwerking van de ambities in het Ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van morgen 2030’.

Bekijk de uitvoeringsagenda op: Over jouw stukje Zwolle | Jouw stukje Zwolle

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Stadshart? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief

Informatieavonden

14 juni 2023

Informatiemarkt Stadshart

5 juni 2023

Bijeenkomst Klankborgroep

29 maart 2023

Inloopavond Eekwal

8 maart 2023

Klankbordgroep bijeenkomst

8 februari 2023

Informatiebijeenkomst

10 januari 2023

Inloopavond

23 november 2022

Informatiebijeenkomst
Luchtfoto plangebied Zuidwestelijk kwadrant
Bovenaanzicht Zuidwestelijk kwadrant

Login om verder te gaan
refresh

Cancel