Spring naar inhoud

Privacyverklaring gemeente Zwolle

Bij de uitvoering van haar taken gebruikt de gemeente Zwolle uw gegevens. Hiermee gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. In deze privacyverklaring leest u daar meer over.

Waar gaat het om?

Voor de uitvoering van haar taken gebruikt de gemeente Zwolle gegevens van haar inwoners. Het gaat onder andere om persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect iets zeggen over een inwoner of die naar een inwoner te herleiden zijn. Denk hierbij aan iemands naam, adres en woonplaats of geboortedatum. De gemeente Zwolle gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om.

Welke regels gelden er?

In de wet staat hoe de gemeente met persoonsgegevens moet omgaan. De belangrijkste regels staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is bijvoorbeeld van toepassing als u een aanvraag doet via het digitale loket, als u gebruikmaakt van een formulier op onze website of als u gebruikmaakt van een dienst van de gemeente Zwolle.

Waarvoor gebruikt de gemeente mijn gegevens?

De gemeente heeft wettelijke taken en verplichtingen. Voor de uitvoering van deze taken en verplichtingen zijn soms persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van uw aanvraag, het verzenden van brieven of om onze dienstverlening uit te voeren.

De gemeente mag persoonsgegevens alleen verwerken als de wet het toelaat. De gemeente verwerkt gegevens meestal om deze redenen: (1) Voor het uitvoeren van haar wettelijke taken en verplichtingen. (2) Omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming weer intrekken.

De gemeente Zwolle gebruikt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft om haar taken uit te voeren. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de specifieke taak  die de gemeente uitvoert.

Er worden door de gemeente Zwolle geen besluiten genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een medewerker van de gemeente aan te pas komt. Voor sommige taken is het noodzakelijk dat de gemeente profielen van inwoners gebruikt. Hierdoor kan de gemeente de juiste zorg bieden of de juiste acties ondernemen.

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de taken van een gemeente.

Hoe gaat de gemeente Zwolle om met uw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe alleen voor het doel waarvoor u ze heeft aangeleverd. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, gebruiken wij deze gegevens niet om een andere aanvraag af te handelen.

Ook hanteert de gemeente Zwolle beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang van persoonsgegevens actief tegen te gaan. Deze maatregelen worden gemonitord en voldoen aan de laatste, geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

De gemeente Zwolle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of wettelijk is geregeld.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Meestal is het college van burgemeesters en wethouders (college van b&w) of de gemeenteraad verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens die zij gebruiken.

Worden mijn gegevens gedeeld?

De gemeente Zwolle deelt uw persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dat nodig is voor onze dienstverlening of voor de uitvoering van onze taken en verplichtingen. Met deze organisaties maken wij afspraken, zodat zij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

En zogenaamde cookies?

Mijnstukjezwolle.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Deze bestandjes maken het mogelijk om bezoekinformatie anoniem op te slaan. Wij gebruiken alleen cookies om de website goed te laten functioneren en om het gebruik van de website te analyseren. Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om de informatie op de website beter vindbaar te maken.

We gebruiken cookies om tijdens uw bezoek aan onze website bepaalde informatie te verzamelen. Daarbij schermen we een deel van uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft) af, zodat wij niet exact kunnen achterhalen welk IP-adres ons bezoekt. Wij verzamelen via de cookies geen persoonlijke gegevens. Wij delen de gegevens die wij verzamelen niet met andere partijen.

We registreren  bijvoorbeeld de tijd van een bezoek aan de site en de pagina’s die op onze website bezocht worden. Als u dit wenst, kunt u uw browser zo instellen dat  u cookies weigert of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

Links naar andere websites

Op mijnstukjezwolle.nl staan links naar websites van andere partijen. De gemeente Zwolle is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door hen.

Welke rechten heb ik en hoe maak ik daar gebruik van?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Zwolle. Dit kan via het e-mailadres fg@zwolle.nl of via het online aanvraagformulier. Lees meer hierover op de pagina Uitoefenen rechten persoonsgegevens

U moet kunnen aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Daarom moet u zich bij dit verzoek kunnen legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Het kan voorkomen dat we aan bepaalde verzoeken geen uitvoering kunnen gegeven. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens te verwerken.

Ontvangt u geen besluit op uw verzoek? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep instellen bij de rechtbank Overijssel. Bent u het niet eens met het besluit op uw verzoek? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle.

Vragen?

Heeft u vragen over de website of het gebruik van persoonsgegevens? Laat dat dan aan ons weten via ons contactformulier, een e-mail aan fg@zwolle.nl of via telefoonnummer 14038.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel